>
Mondonomo background

Surname Prifti

Surname Prifti (Prifti Albania Greece Italy United States Afghanistan) , in the entire world, is quite a common family name. The family name Prifti is habitual in Southern Europe, particularly Albania, where it is a common surname, Greece, where it is quite a common surname, and North Macedonia, where it is quite a rare surname. In absolute terms, it most frequently occurs in Southern Europe, particularly Albania, Greece, and Italy.

Translations, transliterations and names similar to the name Prifti

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Prifti Greece, Albania, Italy, United States, Afghanistan

Last names said to be same

Πριφτι

Notable namesakes

naun prifti (b. 1896) link
naum prifti Albanian writer, AL (b. 1932) link
kristaq prifti Albanian historian (1932-2017), AL (b. 1932) link
peter r. prifti (b. 1924) link
vladimir prifti Albanian film director, AL (b. 1942) link
david prifti American photographer, US (b. 1961) link
dritan prifti Albanian politician, AL (b. 1968) link
vlash prifti Albanian politician, AL link
edi prifti researcher (b. 1983) link
elton prifti (b. 1975) link
andi prifti Albanian association football player, AL (b. 1988) link
peter prifti link
koço prifti link
erind prifti Greek-Albanian footballer, GR (b. 1991) link
loukia prifti Greek association football player, GR link

Characteristic forenames

Mr, Edi, Eda, Eri, Era, Eni, Eva, Evi, Egi, Ina, Iva, Ivi, Oli, Ola, Zoi, Zoe, Mary, Mark, Maro, Matt, Ela, Meri, Eli, Tea, Ms, Max, Mia, Son, Ana, Ann, Ari, Amy, Ada, Agi, Ben, Key, Rei, Dan, Leo, Lee, Jon, Tan, Tom, Tim, and Megi