>
Mondonomo background

Surname Rakotondrasoa

Family name Rakotondrasoa (Rakotondrasoa Madagascar France United States Spain) , globally, is a common cognomen. The family name Rakotondrasoa is habitual in Madagascar, where it is quite a common surname, and France, where it is a rare surname. Very seldom, Rakotondrasoa is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Rakotondrasoa

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Rakotondrasoa United States, France, Spain, Madagascar

Notable namesakes

jean-maria rakotondrasoa MG (b. 1914) link
jean rakotondrasoa Malagasy bicycle racer, MG (b. 1976) link
andriniaina rakotondrasoa researcher link
hanitriniaina rakotondrasoa Malagasy taekwondo athlete, MG (b. 1993) link

Characteristic forenames

Ny, Simon, Serge, Alain, Andry, Kanty, Ranja, Roger, David, Jason, Tsiry, Naina, Nambs, Elina, Eddie, Erick, Emile, Frank, Safidy, Seheno, Sophie, Sylvia, Sarah, Mialy, Marie, Ziva, Guy, Ony, Marc, Mamy, Andy, Abel, Aina, Cl√£, Karl, Paul, Kaizer, Rado, Rova, Rina, Rija, Dany, Laza, Liva, Jean, Noro, Haja, Feno, Romy, and Prisca