>
Mondonomo background

Forename Seheno

In the world, Seheno (Seheno Madagascar France United States South Africa) is quite a common female given name. The first name Seheno is characteristic of Madagascar, where it is quite a common feminine name, and France, where it is a very rare gender-neutral name. Much less frequently, Seheno is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Seheno

name Seheno
VARIANTCOUNTRY
Seheno United States, France, South Africa, Madagascar

Notable namesakes

seheno razafindramaso Malagasy tennis player, MG (b. 1986) link

Characteristic surnames

Rana, Raharinivoson, Rabearimanana, Rakotomamonjy, Razafimahazo, Razafimamonjy, Andriantefiarinesy, Andrianiaina, Andriamahatana, Randrianjafy, Rajaonarivelo, Ratsimbazafy, Raharimanana, Rakotonirina, Rakotoarisoa, Razafindrabe, Randriambolamanana, Rabemanantsoa, Rakotondrasoa, Randriamanantena, Randrianarisoa, Andriambolatiana, Rasoanomenjanahary, Razanatsoa, Ravonjiarivelo, Raharimalala, Chuet, Rasoa, Rasou, Andria, Rasolo, Reilly, Nirina, Randria, Ranoarivony, Ratefimandimby, Rakotondratsimba, Rambolovelo, Ralitera, Ralibera, Ramasinatrehina, Ramaroson, Rajaonary, Rajoelina, Robiarisoa, Herimampionona, Ramanamihanta, Rajaobelison, Rakotobe, and Razafimanantsoa