>
Mondonomo background

Surname Kostov

Last name Kostov (Kostov Bulgaria North Macedonia Serbia Greece Romania, Костов Bulgaria Ukraine Russia Moldova Belarus, קוסטוב Israel) , around the world, is a common family name. The surname Kostov is characteristic of Bulgaria, where it is a common surname, North Macedonia, where it is quite a common surname, and Serbia.

Translations, transliterations and names similar to the name Kostov

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Kostov Greece, Romania, North Macedonia, Bulgaria, Serbia
Костов Moldova, Ukraine, Belarus, Bulgaria, Russia
קוסטוב Israel

Last names said to be same

Kostow, Kosťov, Костьов, and כוסתוב

Notable namesakes

picture of petar kostov petar kostov petar kostov Bulgaran revolutionary, GR (b. 1871) link
naum kostov MK (b. 1854) link
naum kostov Bulgarian builder, MK (b. 1867) link
velko kostov MK (b. 1860) link
georgi kostov bulgarian revolutionary, GR (b. 1872) link
naum kostov Bulgarian revolutionary (1879-1943), GR (b. 1879) link
panayot kostov Bulgarian revolutionary, MK (b. 1886) link
ivan kostov bulgarian footballer (b. 1909) link
kostadin kostov bulgarian footballer (b. 1920) link
picture of konstantin kostov konstantin kostov konstantin kostov Bulgarian pianist, BG (b. 1979) link
valcho kostov Bulgarian wrestler, BG (b. 1936) link
picture of alexander kostov alexander kostov alexander kostov Diver, BG (b. 1998) link
georgi georgiev kostov (b. 1941) link
vlatko kostov Macedonian footballer, MK (b. 1965) link
ruslan ivanov kostov (b. 1956) link

Characteristic forenames

Mr, Mira, Miro, Misa, Mike, Miko, Miki, Sara, Sasa, Saso, Saã, Simo, Sima, Stan, Spas, Slav, Svet, Alex, Alek, Alen, Mile, Alla, Moni, Maya, Ms, Sam, Ana, Ace, Dan, G-N, Teo, Tea, Ted, Nik, Ned, Emo, Val, Ile, Iva, Ivo, Ico, Ogi, Qni, Maja, and Anna