>
Mondonomo background

Surname Aya

Last name Aya (Aya Egypt Japan Morocco India Algeria, ايه Egypt Palestinian Territory Iraq Sudan Jordan, آية Egypt Iraq Sudan Jordan Syria, among others...) , all around the world, is a widespread cognomen. The family name Aya is characteristic of Japan, where it is a common surname, Morocco, where it is quite a common surname, and Egypt (explore the name in all countries). More frequently, Aya is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Aya

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Aya Morocco, Egypt, India, Japan, Algeria
ايه Iraq, Jordan, Egypt, Sudan, Palestinian Territory
آية Iraq, Egypt, Jordan, Sudan, Syria
アヤ Japan
איה Israel
Ая Ukraine, Kazakhstan, Russia, Azerbaijan, Armenia
อายา, อายะ Thailand

Last names said to be same

Aja, Allá, Alá, Ayah, Ayak, Ayà, Ayá, Ayâ, Ayā, Ayă, Ayą, Aýa, Aýà, Aýá, Aýâ, Aýã, Aýā, Aýă, Aýą, Aÿa, Aÿà, Aÿá, Aÿâ, Aÿã, Aÿā, Aÿă, Aÿą, Aŷa, Aŷà, Aŷá, Aŷâ, Aŷã, Aŷă, Aŷą, Aŷặ, Aƴa, Aỳa, Aỷa, Ghàya, Àya, Àyà, Àyá, Àyâ, Àyã, Àyā, Àyă, Àyą, Àýa, Àýà, Àýá, Àýâ, Àýã, Àýā, Àýă, Àýą, Àÿa, Àÿà, Àÿá, Àÿâ, Àÿã, Àÿā, Àÿă, Àÿą, Àŷa, Àŷà, Àŷá, Àŷâ, Àŷã, Àŷą, Áya, Áyà, Áyá, Áyâ, Áyã, Áyă, Áyą, Áýa, Áýà, Áýá, Áýâ, Áýã, Áýā, Áýă, Áýą, Áÿa, Áÿà, Áÿá, Áÿâ, Áÿã, Áÿā, Áÿą, Áŷà, Áŷá, Âya, Âyà, Âyá, Âyâ, Âyã, Âyā, Âyă, Âyą, Âýa, Âýà, Âýá, Âýâ, Âýã, Âýā, Âýă, Âýą, Âÿa, Âÿà, Âÿá, Âÿâ, Âÿã, Âÿā, Âÿă, Âÿą, Âŷa, Âŷà, Âŷâ, Âŷã, Ãya, Ãyà, Ãyá, Ãyâ, Ãyã, Ãyā, Ãyă, Ãyą, Ãýa, Ãýà, Ãýá, Ãýâ, Ãýã, Ãýā, Ãýă, Ãýą, Ãÿa, Ãÿà, Ãÿá, Ãÿâ, Ãÿã, Ãÿā, Ãÿă, Ãÿą, Ãŷa, Ãŷà, Ãŷâ, Ãŷã, Ãŷą, Āya, Āyá, Āyâ, Āyã, Āyā, Āyă, Āyą, Āýa, Āýà, Āýá, Āýâ, Āýã, Āýā, Āýă, Āýą, Āÿa, Āÿá, Āÿã, Āÿā, Āŷā, Ăya, Ăyà, Ăyâ, Ăyã, Ăyā, Ăyă, Ăyą, Ăýa, Ăýà, Ăýá, Ăýâ, Ăýã, Ăýā, Ăýă, Ăýą, Ăÿa, Ăÿâ, Ăÿã, Ăÿă, Ăÿą, Ăŷâ, Ăŷã, Ăŷā, Ăŷă, Ăŷą, Ąya, Ąyá, Ąyâ, Ąyã, Ąyā, Ąyă, Ąyą, Ąýa, Ąýà, Ąýá, Ąýâ, Ąýã, Ąýā, Ąýă, Ąýą, Ąÿã, Ąÿą, Ąŷă, Ąŷą, Ǻya, Ǻŷǻ, Аиа, Айа, Аыа, Аьаь, איא, آيآ, آيا, آيه, آيۃ, آیا, آیة, آیۃ, أيا, أية, إيا, ايأ, ايا, اية, ايق, ايى, ايۃ, ایا, ةيا, ةية, ىيا, ىيى, ٱية, ٲية, অয়, อาญา, အယ, အ်ျ, អយ, Ấya, Ấỷấ, Ằỳằ, Ặyặ, Ặŷặ, Ặỷặ, 亚矢, 呵雅, 啊丫, 啊呀, 啊涯, 啊芽, 啊雅, 啊鸭, 安田, 艾雅, 阿丫, 阿亚, 阿伢, 阿呀, 阿牙, 阿芽, 阿雅, ﺍية, and Aya

Notable namesakes

picture of arvin homa aya arvin homa aya arvin homa aya American singer, JP (b. 1975) link
aliou aya Malian politician, ML (b. 1956) link
abdelmumin aya Spanish philosopher, ES (b. 1962) link
ibrahima aya Malian writer, ML (b. 1967) link
viviana aya researcher (ORCID 0000-0001-7106-4464) link
madhvi aya American physician, US link
bilal aya French actor, FR link
satoshi aya researcher (ORCID 0000-0001-5873-1701) link
francisco aya researcher link
eugenio sentis aya link
mohd rasyid aya Malaysian footballer, MY (b. 1990) link
ramzi aya Italian footballer, IT (b. 1990) link

Characteristic forenames

Ma, Ahmed, Kamal, Gamal, Tarek, Essam, Hamdy, Osama, Mohmed, Ashraf, Ayouta, Ayouya, Khaled, De Ana, Nasser, Hassan, Mahmoud, Mohamed, Mostafa, Ramadan, Elsayed, Ebrahim, Ahmad, Ibrahim, Ayman, Samir, Sa, El, Ali, Ana, Samy, Said, Saad, Alaa, Abdo, Adel, Aira, Atef, Cami, Reda, Tota, Emad, Omar, Yoka, Yoya, Magdy, Salah, Sayed, and Mohammed