>
Mondonomo background

Forename Nikolic

All around the world, Nikolic (Nikolic Serbia Bosnia and Herzegovina Montenegro Austria Germany, Николић Serbia, Николич Russia Moldova Romania Ukraine) is a rare gender-neutral first name. The first name Nikolic is habitual in Serbia, where it is quite a rare epicene name, Austria, where it is a rare unisex name, and Switzerland. Much more frequently, Nikolic is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Nikolic

name Николић, name Nikolič, name Nikołić, name Николиц, name Nikolić, name Николич, name Nikolic
VARIANTCOUNTRY
Nikolic Austria, Germany, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro
Николић Serbia
Николич Romania, Russia, Ukraine, Moldova
Николиц Russia

First names said to be same

Nikolić, Nikolič, and Nikołić

Notable namesakes

picture of danko nikolic danko nikolic danko nikolic researcher link
sava n nikolic chess player (b. 1953) link
dragovan nikolic chess player (b. 1968) link
lazar nikolic college basketball player (2018–2018) Colorado link

Characteristic surnames

Mr, Jan, Luz, Liz, Lea, Leo, Lav, Gio, Dan, Rob, Pit, Kia, Ken, Kat, Bob, Ben, , Aki, Ami, Ane, Ann, Ana, Ali, Sue, Sam, Mia, Mir, Max, Bo, Ms, Jon, and Joe