>
Mondonomo background

Surname Ali

Cognomen Ali (محمد Iraq Egypt Iran Sudan Yemen, علي Iraq Egypt Iran Sudan Yemen, Ali Pakistan India Egypt Turkey Saudi Arabia, along with others...) , across the world, is a prevalent last name. The cognomen Ali is habitual in Northern Africa, particularly Egypt, where it is a prevalent surname, Sudan, and Libya (explore the name in all countries). In absolute terms, the name is most common in Pakistan, Egypt, and India. Also, Ali is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Ali

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
محمد, علي, على Iran, Iraq, Egypt, Yemen, Sudan
Ali Egypt, Pakistan, India, Saudi Arabia, Turkey
Али Kazakhstan, Bulgaria, Russia, Azerbaijan, Georgia
علی Iran, Iraq, Egypt, Sudan, Saudi Arabia
עלי Israel
Алі Kazakhstan, Ukraine
อาลี Thailand
アリ Japan
阿里 China
Αλί Greece

Last names said to be same

'Ali, Ad, Adelheid, Aleksanteri, Ali-, Alia, Aliou, Aliová, Aly, Alì, Alí, Alî, Alï, Alĩ, Alī, Alĭ, Alį, Alı, Alỉ, Alị, Aĺi, Aĺì, Aĺí, Aĺî, Aĺï, Aĺĩ, Aĺī, Aĺį, Aĺı, Aļi, Aļì, Aļí, Aļî, Aļï, Aļĩ, Aļī, Aļĭ, Aļį, Aľi, Aľì, Aľí, Aľî, Aľï, Aľį, Aŀi, Aŀĭ, Ałi, Ałì, Ałí, Ałî, Ałï, Ałĩ, Ałī, Ałĭ, Ałį, Ałı, Ałị, Aɭɩ, Aḻi, Alì, Elî, Ghalí, Ghalî, Ghàli, Ghàlî, Ghàlï, Ghâli, Ghâlî, Ghâlï, Ghãli, Ghãlî, Illic, Li, Àli, Àlì, Àlí, Àlî, Àlï, Àlĩ, Àlī, Àlĭ, Àlį, Àlı, Àĺi, Àĺì, Àĺí, Àĺî, Àĺï, Àĺĩ, Àĺī, Àĺĭ, Àĺį, Àļi, Àļì, Àļí, Àļî, Àļï, Àļī, Àļį, Àľi, Àľì, Àľí, Àľî, Àľï, Àľĩ, Àľī, Àľį, Àŀi, Àŀį, Àłi, Àłì, Àłí, Àłî, Àłï, Àłĩ, Àłī, Àłĭ, Àłį, Àłı, Áli, Álì, Álí, Álî, Álï, Álĩ, Álī, Álį, Álı, Áĺi, Áĺì, Áĺí, Áĺî, Áĺï, Áĺĩ, Áĺī, Áĺį, Áļi, Áļì, Áļí, Áļî, Áļï, Áļĩ, Áļį, Áľi, Áľì, Áľí, Áľî, Áľï, Áľī, Áľĭ, Áľį, Áłi, Áłì, Áłí, Áłî, Áłï, Áłī, Áłĭ, Áłį, Áłı, Âli, Âlì, Âlí, Âlî, Âlï, Âlĩ, Âlī, Âlĭ, Âlį, Âlı, Âĺi, Âĺì, Âĺí, Âĺî, Âĺï, Âĺĩ, Âĺī, Âĺĭ, Âĺį, Âļi, Âļì, Âļí, Âļî, Âļï, Âļĩ, Âļī, Âļį, Âľi, Âľì, Âľí, Âľî, Âľï, Âľī, Âľĭ, Âľį, Âľı, Âŀī, Âłi, Âłì, Âłí, Âłî, Âłï, Âłĩ, Âłī, Âłĭ, Âłį, Âłı, Ãli, Ãlì, Ãlí, Ãlî, Ãlï, Ãlĩ, Ãlī, Ãlĭ, Ãlį, Ãlḭ, Ãĺi, Ãĺì, Ãĺí, Ãĺî, Ãĺï, Ãĺĩ, Ãĺī, Ãĺĭ, Ãĺį, Ãĺị, Ãļi, Ãļì, Ãļí, Ãļî, Ãļï, Ãļĩ, Ãļī, Ãļĭ, Ãļį, Ãľi, Ãľì, Ãľí, Ãľî, Ãľï, Ãľĩ, Ãľī, Ãľĭ, Ãľį, Ãłi, Ãłì, Ãłí, Ãłî, Ãłï, Ãłĩ, Ãłī, Ãłĭ, Ãłį, Ãłı, Āli, Ālì, Ālí, Ālî, Ālï, Ālī, Ālĭ, Ālį, Ālı, Ālǐ, Ālị, Āĺi, Āĺì, Āĺî, Āĺï, Āĺī, Āĺį, Āļi, Āļì, Āļí, Āļî, Āļï, Āļī, Āļį, Āľi, Āľì, Āľí, Āľî, Āľï, Āľī, Āľį, Āŀī, Āłi, Āłì, Āłí, Āłî, Āłï, Āłĩ, Āłī, Āłĭ, Āłį, Ăli, Ălì, Ălí, Ălî, Ălï, Ălĩ, Ălī, Ălĭ, Ălį, Ăĺi, Ăĺì, Ăĺí, Ăĺî, Ăĺï, Ăĺĩ, Ăĺī, Ăĺĭ, Ăĺį, Ăļi, Ăļì, Ăļí, Ăļî, Ăļï, Ăļĩ, Ăļī, Ăļĭ, Ăļį, Ăļı, Ăľi, Ăľì, Ăľí, Ăľî, Ăľï, Ăľĩ, Ăľī, Ăľĭ, Ăľį, Ăŀï, Ăłi, Ăłì, Ăłí, Ăłî, Ăłï, Ăłĩ, Ăłī, Ăłĭ, Ăłį, Ăłı, Ąli, Ąlì, Ąlí, Ąlî, Ąlï, Ąlī, Ąlį, Ąlı, Ąĺi, Ąĺì, Ąĺí, Ąĺî, Ąĺï, Ąĺī, Ąĺĭ, Ąĺį, Ąļi, Ąļì, Ąļí, Ąļî, Ąļï, Ąļī, Ąļĭ, Ąļį, Ąľi, Ąľì, Ąľí, Ąľî, Ąľï, Ąľī, Ąľĭ, Ąľį, Ąłi, Ąłì, Ąłí, Ąłî, Ąłï, Ąłĩ, Ąłī, Ąłĭ, Ąłį, Ąłı, Ǎli, Ǎłi, Ǟli, Ǻli, Ǻlí, Ǻlį, Ǻĺi, Ǻļĭ, Ǻļį, Ǻłi, Ǻłî, Ǻłĩ, Ǻłĭ, Əli, Αλή, Алий, Алй, Альи, Гали, Клей, Мохаммад, Мохаммед, Онела, Хусейн, Элий, Әли, אלי, آلإ, آلي, آلی, ألإ, ئەلى, احمد, الإ, الي, الی, عالي, عالی, عەلی, अलि, अली, অলি, আলি, আলী, അലി, อะลิ, อาลิ, เจ๊ะอาลี, အလိ, አሊ, Ḁḷḭ, Ảli, Ảłi, Ấli, Ấĺĩ, Ấľi, Ấŀī, Ầli, Ẩli, Ẫli, Ẫĺi, Ẫĺí, Ẫļi, Ẫłĩ, Ậli, Ậlỉ, Ậłi, Ắłi, Ằli, Ằłi, Ằłĩ, Ẳli, Ẵli, Ẵļĩ, Ẵłi, Ẵłï, Ặli, Ặlí, Ặłi, Ặłí, Ặłî, Ặłị, Ⱥli, Ⱥłį, アリー, 呵栗, 啊丽, 啊俐, 啊利, 啊力, 啊哩, 啊狸, 啊礼, 啊立, 啊莉, 啊里, 啊黎, 阿丽, 阿俐, 阿利, 阿力, 阿励, 阿历, 阿娌, 阿李, 阿栎, 阿梨, 阿澧, 阿犁, 阿狸, 阿理, 阿礼, 阿离, 阿立, 阿粒, 阿罹, 阿荔, 阿莉, 阿锂, 阿隶, 阿雳, 阿鲤, 阿鹂, 阿麗, 阿黎, and Alī

Notable namesakes

abu bakar ibn hassan bin ali soldier in the Battle of Karbala (d. 680) (b. 647) link
ali ibn yaqteen (b. 742) link
ali ibn ismail IR (b. 752) link
picture of ali ibn muhammad ali ibn muhammad ali ibn muhammad Fourth Idrisid sultan of Morocco, 836-848 (b. 827) link
ali ibn ahmad al-madhara'i (b. 801) link
ali ibn yahya al-armani Military commander and emir of Tarsus (b. 850) link
ali baba of makuria former king in North Africa (b. 850) link
picture of ali sayf al-dawla ali sayf al-dawla ali sayf al-dawla Muslim general, SY (b. 916) link
picture of abu'l-fawaris ahmad ibn ali abu'l-fawaris ahmad ibn ali abu'l-fawaris ahmad ibn ali Ikhshidid emir (b. 957) link
ali ibn isa Ophthalmologist (b. 940) link
ali bin abdul aziz al-qadhi al-jurjani IR (b. 933) link
ali al-iyadi poet from Ifriqiya, TN (b. 950) link
imad al-dawla muhammad ibn ali Ghaznavid general (b. 1001) link
picture of jalal al-din ali jalal al-din ali jalal al-din ali malik of Bamiyan, AF (b. 1101) link
ali ibn yusuf 5th Almoravid king (b. 1083) link