>
Mondonomo background

Forename Anastazio

Around the globe, Anastazio (Anastazio Tanzania Brazil Croatia India Greece) is a very rare primarily masculine, but scarcely girly first name. The given name Anastazio is habitual in Croatia, where it is a rare male name, Greece, and India, where it is an extremely rare unisex name. Likewise, Anastazio is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Anastazio

name Anastazja, name Анастасио, name 阿纳斯塔西娅, name Anastasij, name Αναστασία, name Anastasia, name Анастасій, name Anastasy, name Anastasio, name Анастасія, name Анастасий, name Настя, name Анастазия, name أناستازيا, name Anastassija, name アナスタシヤ, name Anastazio, name Anastasija, name Anastassi, name Наста, name Anastazija, name ანასტასია, name Αναστάσιος, name Анастазіо, name אנסטסיה, name Anastazy, name アナスタシア, name Анастасија, name Anastasius, name Anastazia, name Анастасия, name Анастазія, name Anastassia
VARIANTCOUNTRY
Anastazio Greece, Tanzania, Brazil, India, Croatia