>
Mondonomo background

Surname Məhəmməd

Family name Məhəmməd (Магомед Russia Azerbaijan Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan, Мухаммад Russia Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Ukraine, Məhəmməd Azerbaijan) , around the globe, is quite a rare last name. The last name Məhəmməd is habitual in Kyrgyzstan, where it is quite a common surname, Tajikistan, where it is quite a rare surname, and Azerbaijan. In absolute terms, it most frequently occurs in Russia, Kyrgyzstan, and Tajikistan. More frequently, Məhəmməd is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Məhəmməd

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Магомед Kazakhstan, Russia, Tajikistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan
Мухаммад, Махамед Ukraine, Kazakhstan, Russia, Tajikistan, Kyrgyzstan
Məhəmməd Azerbaijan

Notable namesakes

picture of keçəçi oğlu məhəmməd keçəçi oğlu məhəmməd keçəçi oğlu məhəmməd Azerbaijani khananda, AZ (b. 1864) link
aşıq dərya məhəmməd AZ (b. 1905) link

Characteristic forenames

Ali, Abdullayev, Mustafayev, Hüseynov, Ramazanlı, Bayramov, Ağazadə, Mehdiyev, Mahmudov, Əlizadə, Quliyev, Türkmən, Rəhimov, Abbasov, Şükürov, Sadıqov, Məmmədov, Musayev, Mustafa, Əliyev, Xəlilov, Eminov, Tağıyev, Tarık, Rzayev, Kərimov, Nəcəfov, Əli, Şxiyev, Məmmədli, and Şahmuradlı