>
Mondonomo background

Surname Hana

Cognomen Hana (هناء Iraq Egypt Sudan Palestinian Territory Jordan, Hana Egypt Ethiopia Indonesia Japan Czechia, 花 China, and others...) , around the world, is a widespread last name. The surname Hana is characteristic of Ethiopia, where it is quite a common surname, Egypt, and Maldives (explore the name in all countries). In absolute terms, it is the most numerous in China, Ethiopia, and Egypt. More prevalently, Hana is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Hana

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
هناء Iraq, Jordan, Egypt, Sudan, Palestinian Territory
Hana Egypt, Czechia, Indonesia, Ethiopia, Japan
花, 哈娜 China
חנה Israel
هنا Iran, Iraq, Jordan, Egypt, Palestinian Territory
هانا Iran, Iraq, Egypt, Sudan, Palestinian Territory
하나 South Korea
ハナ Japan
Хана Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Bulgaria, Russia
ฮานะ Thailand

Last names said to be same

A, Ana, Anaïs, Aneta, Anete, Anetta, Anette, Anja, Ann, Anna, Annaig, Annete, Annett, Annetta, Annette, Anya, Chana, Ganna, Hahn, Hanalei, Hania, Hanka, Hanna, Hannah, Hanney, Hanusia, Hanà, Hanâ, Hanë, Hanā, Haña, Haňa, Hoanne, Hàna, Hànà, Hàná, Hànâ, Hànã, Hànā, Hàña, Hàñà, Hàñá, Hàñâ, Hàñã, Hàńà, Hàńá, Hàńã, Hàňà, Hána, Hánà, Háná, Hánâ, Hánã, Hánā, Háña, Háñà, Háñá, Háñã, Háńá, Háňa, Háňá, Hâna, Hânà, Hânâ, Hânã, Hânā, Hână, Hâña, Hâñà, Hâñá, Hâñâ, Hâñã, Hâńâ, Hâňâ, Hâňã, Hãna, Hãnà, Hãná, Hãnâ, Hãnã, Hãnā, Hãñâ, Hãñã, Hãñă, Hãńâ, Hãńã, Hãņă, Hãňã, Hënë, Hāna, Hānā, Hāñā, Hăna, Hănă, Hăną, Hăňã, Hąna, Hąną, Hąñą, Impano, Kahananui, Na, Ĥana, Ĥaña, Ĥañą, Ĥańa, Ĥânâ, Ħana, Άνα, Άννα, Ан, Ана, Анаис, Анет, Анета, Анетт, Анечка, Анн, Анна, Аннетт, Аннетта, Анья, Анэт, Анэта, Анюта, Анюша, Аня, Ања, Гана, Ганна, Ганнуся, Ен, Ена, Нюра, Нюта, Нюша, Ханна, Энн, אן, אנה, אנט, אניה, האנא, האנה, آن, آنا, آناهیتا, أنيت, حانا, حانى, حنا, هآنى, هأنى, هانة, هانو, هانى, هةنا, هةنة, هةنى, ھانى, हन, আনা, আন্না, ฮานา, ฮาน่า, แอนนา, ဟန, ანა, ហាណា, アナ, アニャ, アネット, アン, アンナ, ハンア, ハンナ, 哈拿, 哈纳, 哈那, 夏哪, 夏娜, 夏拿, 夏纳, , 安内特, 安娜, 安纳, 安雅, 晗啊, 汉娜, 汉纳, 汗啊, 漢娜, 阿南, 雅妮, 한아, ﻫﺎنى, ﻫﺎﻧﺎ, ﻫﺎﻧﻰ, Hana, and Hāna

Notable namesakes

picture of petr hana petr hana petr hana CZ (b. 1836) link
hendrik hana Dutch architect, NL (b. 1814) link
george henry hana British photographer, GB (b. 1868) link
herman hana Dutch painter (1874-1952), NL (b. 1874) link
gerard hana Dutch photographer, NL (b. 1877) link
ștefan hana RO (b. 1881) link
frieda hana DE (b. 1889) link
jan hana CZ (b. 1897) link
picture of ben hana ben hana ben hana Wellington, New Zealand vagrant (1957–2012), NZ (b. 1957) link
kees hana NL (b. 1910) link
jiří hana CZ (b. 1916) link
sonya hana British ballerina and actress (1927-2007), GB (b. 1927) link
picture of bert hana bert hana bert hana Dutch actor, NL (b. 1982) link
rudolf hana (b. 1924) link
otomar hana CZ (b. 1927) link