>
Mondonomo background

Forename Philippos

Throughout the world, Philippos (Philippos Cyprus Greece Syria Egypt South Africa, فيليبوس Iraq Jordan, Филиппос Russia) is a rare boy's first name. The forename Philippos is characteristic of Cyprus, where it is quite a common masculine name, Greece, where it is a rare boy's name, and South Africa, where it is a very rare male name. Very seldom, Philippos is the last name as well as the forename.

Jesus fishPhilippos is also a name from the Bible. Explore more in our Biblical names portal!

Translations, transliterations and names similar to the name Philippos

name Пылып, name Filippo, name Филипс, name Filipos, name Філіпп, name Philipp, name Филипп, name Филиппос, name Піліп, name Philippe, name Phylip, name Филиппо, name فيليب, name Филипе, name フィリップ, name Felipe, name Филя, name Филипка, name Filipe, name Filippus, name Pylyp, name Фелипе, name Filips, name Φίλιππος, name Filip, name Філліп, name Phillip, name Філіпа, name Филипо, name Phílippos, name Philippos, name Філіп, name Филип, name فيليبو, name Филипи, name Филиппс, name فيليبي, name Philipos, name Филлип, name فيليبوس, name Пхилиппос, name Filipo, name פיליפוס, name Филипос, name פיליפ, name Φιλιππος, name Philip, name Пилип, name Филиппус, name Filipp, name פיליפה, name Filippos, name Filipus, name Филька
VARIANTCOUNTRY
Philippos Greece, South Africa, Egypt, Syria, Cyprus
فيليبوس Iraq, Jordan
Филиппос, Филипос Russia

Notable namesakes

philippos iōannu (b. 1800) link
picture of prince philippos of greece and denmark prince philippos of greece and denmark prince philippos of greece and denmark member of the former Greek royal family, GB (b. 1986) link
philippos stephanos thottathil Indian bishop, IN (b. 1952) link
philippos doris GR (b. 1942) link
philippos j. loukissas (b. 1944) link
philippos k. spyropulos GR (b. 1952) link
philippos c patsalis researcher link
philippos gourzis researcher (ORCID 0000-0003-2001-4584) link
philippos tserotas researcher link
philippos garefalakis researcher link
philippos klonizakis researcher link
philippos mourikis researcher link
philippos k tsourkas researcher link
philippos joannis Dr. phil. Ludwig-Maximilians-Universität München 1836 link
philippos aris papathanos researcher ORCID ID = 0000-0001-8508-4554 link

Characteristic surnames

Adams, Demetriou, Diamantis, Giavridis, Zannettos, Alexandrou, Panagiotou, Panayiotou, Peristeris, Raftopoulos, Dimopoulos, Economides, Efstratiou, Michaelides, Michailidis, Philippidis, Philippides, Sotiropoulos, Athanasiades, Christoforou, Chrysostomou, Constantinou, Philippou, Poyiatzis, Aristidou, Stylianou, Isaia, Adamou, Petrou, Nouris, Furden, Marakis, Michael, Andreou, Kaiafas, Roussos, Papadopoulos, Richter, Ioannou, Savvides, Antoniou, Kapnisis, Patsalis, Georgiou, Leonidas, Tsatalas, Tsepelias, Marinakos, Gavroglou, and Constantinides