>
Mondonomo background

Forename Chị

Around the globe, Chị (Chị Vietnam Australia United States United Kingdom Canada) is a rare dominantly girly, but infrequently masculine forename. The first name Chị is habitual in South-eastern Asia, particularly Vietnam, where it is a rare largely girly, but seldom boy's name.

Translations, transliterations and names similar to the name Chị

name Chi, name Chị, name Tỉ
VARIANTCOUNTRY
Chị Australia, Canada, Vietnam, United States, United Kingdom

First names said to be same

Chi, and Tỉ

Characteristic surnames

My, Nhung, Huệ, Yến, Uyên, Diễm, Duyên, Thủy, Thảo, Ngọc, Hiền, Hồng, Hạnh, Hằng, Quyên, Tuyết, Tuyền, Huyền, Hương, Hường, Quỳnh, Phương, Ngân, Tiên, Trâm, Trang, Vy, Mai, Anh, Chi, Lan, Thu, Nga, Nhi, Hoa, , Phượng, Dung, Loan, Thư, Tâm, Như, Vân, Giang, Liên, Thanh, Thúy, Trinh, Linh, and Nguyệt