>
Mondonomo background

Surname Yaroslav

Last name Yaroslav (Ярослав Ukraine Russia Belarus Kazakhstan Uzbekistan, Yaroslav Uzbekistan Russia United States Spain Ukraine, יארוסלב Israel) , in the entire world, is quite a rare surname. The family name Yaroslav is characteristic of Moldova, where it is quite a rare surname, Israel, and Belarus. Not in comparison with a country's population, this name is the most popular in Russia, Israel, and Belarus. Predominantly, Yaroslav is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Yaroslav

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Ярослав Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, Belarus, Russia
Yaroslav Ukraine, Uzbekistan, Spain, Russia, United States
יארוסלב Israel
Яраслаў Belarus

Characteristic forenames

Kot, Tarasov, Tkachuk, Novikov, Fedorov, Oliinyk, Melnikov, Stepanov, Kravchuk, Naumenko, Yakovlev, Marchenko, Mudritsky, Savchenko, Kovalenko, Kovalchuk, Kuznetsov, Romanenko, Tkachenko, Shevchenko, Bondarenko, Kravchenko, Lysenko, Doroshenko, Rudenko, Kovalev, Moroz, Boyko, Boiko, Kozak, Koval, Popov, Orlov, Melnik, Melnyk, Pavlov, Petrov, Egorov, Volkov, Frolov, Ivanov, Makarov, Morozov, Savchuk, Sergeev, Smirnov, Borisov, Romanov, and Ponomarenko