>
Mondonomo background

Surname Volodymyr

Cognomen Volodymyr (Владимир Russia Ukraine Kazakhstan Belarus Kyrgyzstan, Володимир Russia Ukraine Kazakhstan Kyrgyzstan Poland, Volodymyr Russia Bulgaria Uzbekistan Spain Ukraine, among others...) , in the entire world, is a common surname. The surname Volodymyr is characteristic of Kyrgyzstan, where it is a common surname, Armenia, and Bulgaria, where it is quite a common surname (explore the name in all countries). Not in comparison with a country's population, the name is most common in Russia, Kyrgyzstan, and Bulgaria. Much more prevalently, Volodymyr is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Volodymyr

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Владимир Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Russia, Kyrgyzstan
Володимир Ukraine, Kazakhstan, Russia, Poland, Kyrgyzstan
Volodymyr Ukraine, Uzbekistan, Spain, Bulgaria, Russia
ולדימיר, וולודימיר Israel
Володымыр Russia

Notable namesakes

r. volodymyr UA (b. 1920) link

Characteristic forenames

Vovk, Kuzmenko, Kravchuk, Klymyshyn, Pavlenko, Petrenko, Voloshyn, Yatsenko, Maksymenko, Melnychuk, Savchenko, Balandiuk, Kovalenko, Kovalchuk, Kuznetsov, Panchenko, Levchenko, Tkachenko, Moskalenko, Shevchenko, Bondarenko, Kravchenko, Khomenko, Kostenko, Semenyuk, Shevchuk, Zhuk, Moroz, Boyko, Boiko, Kozak, Koval, Popov, Melnyk, Kurylo, Petrov, Polishchuk, Volkov, Marchuk, Savchuk, Kushnir, Kravets, Klymenko, Demchuk, Tkachuk, Oliynyk, Oliinyk, Sharamyev, Ivanov, and Kondratenko