>
Mondonomo background

Surname Vladyslav

Last name Vladyslav (Владислав Russia Ukraine Belarus Kazakhstan Azerbaijan, Vladyslav Russia Poland Ukraine Spain United States, ולדיסלב Israel) , throughout the world, is quite a common family name. The last name Vladyslav is characteristic of Kyrgyzstan, where it is quite a common surname, Moldova, and Belarus, where it is quite a rare surname. Measured by absolute frequency, it is commonest in Russia, Kyrgyzstan, and Uzbekistan. Much more frequently, Vladyslav is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Vladyslav

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Владислав Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Russia, Azerbaijan
Vladyslav Ukraine, Spain, Russia, United States, Poland
ולדיסלב Israel

Notable namesakes

nicolas vladyslav link

Characteristic forenames

Vovk, Khokhlov, Pavlenko, Denysenko, Lytvynenko, Vorobiov, Yefremov, Marchenko, Makarenko, Savchenko, Bezruchko, Kovalenko, Kovalchuk, Kyrychenko, Tkachenko, Nazarenko, Vasylenko, Zagoruyko, Moskalenko, Shapovalov, Shevchenko, Bondarenko, Khomenko, Stepanov, Serhiienko, Shevchuk, Boiko, Koval, Popov, Donin, Melnyk, Bondar, Pavlov, Petrov, Pelykh, Hayduk, Kravchenko, Volkov, Savchuk, Serdiuk, Smirnov, Babenko, Kryvovyaz, Rudenko, Davydov, Lysenko, Vozniuk, Iasynskyi, Ivanov, and Polishchuk