>
Mondonomo background

Surname Viktoryia

Surname Viktoryia (Viktoryia Belarus South Korea United States Poland United Arab Emirates) , around the world, is a rare cognomen. The surname Viktoryia is characteristic of South Korea, where it is a rare surname, Belarus, and Russia, where it is an extremely rare surname. Not in comparison with a country's population, the name is most common in South Korea, China, and Belarus. More frequently, Viktoryia is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Viktoryia

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Viktoryia United Arab Emirates, Belarus, Poland, United States, South Korea

Last names said to be same

Викторыиа, and Викторыя

Characteristic forenames

Baum, Aksionava, Bulakhava, Rabushka, Todorova, Tsiuryna, Yanushka, Zubovich, Zhauniak, Shanayeva, Krauchanka, Papkovich, Piatrouskaya, Leuchanka, Tsimokhina, Harokhava, Varankova, Vakulchyk, Vinnikava, Zhdanovich, Ulasevich, Bandarenka, Abramava, Smatrytskaya, Strylets, Shypkova, Toma, Moisa, Behun, Hrodz, Bolzan, Pyzhyk, Geyler, Veryha, Maslava, Shymchonak, Pustavoitava, Stackle, Kamliuk, Pratsko, Polanco, Pulliam, Johnson, Fitsner, Ivanova, Yahorava, Yurchyk, Shadryna, Arbolay, and Ivanchanka