>
Mondonomo background

Surname Rakotoarijaona

Surname Rakotoarijaona (Rakotoarijaona Madagascar France Canada) , in the entire world, is quite a common cognomen. The cognomen Rakotoarijaona is characteristic of Madagascar, where it is quite a common surname, and France, where it is a very rare surname.

Translations, transliterations and names similar to the name Rakotoarijaona

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Rakotoarijaona Canada, France, Madagascar

Notable namesakes

picture of désiré rakotoarijaona désiré rakotoarijaona désiré rakotoarijaona Malagasy politician, MG (b. 1934) link

Characteristic forenames

Ny, Felana, Sitraka, Chantal, Camille, Claudio, Perihan, Tantely, Tolotra, Volana, Eugène, Olivier, Tantelitiana, Tsitohaina, Narindra, Ezekiela, Henintsoa, Nambinintsoa, Fanamperantsoa, Helisoa, Maminirina, Haingo, Nirina, Mamy, Seth, Ando, Bola, Rivo, Liva, Lova, Jean, Eugene, Hery, Omã, Maeva, Andry, Lanto, Nanah, Elton, Oméga, Ravaka, Faly, and Nandrianina