>
Mondonomo background

Surname Pokitko

Last name Pokitko (Pokitko United States, Покитко Russia Ukraine Kazakhstan) , around the globe, is a very rare cognomen. The last name Pokitko is characteristic of Ukraine, where it is a very rare surname, Kazakhstan, and Russia.

Translations, transliterations and names similar to the name Pokitko

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Pokitko United States
Покитко Kazakhstan, Russia, Ukraine

Last names said to be same

Покитько, Покітко, and Покітько

Characteristic forenames

Roman, Sergey, Michael, and Svetlana