>
Mondonomo background

Surname Love

Last name Love (Love Myanmar United States Saudi Arabia Ghana Egypt, ラブ Japan, Лав Armenia Russia Ukraine Kyrgyzstan Kazakhstan, among others...) , throughout the world, is a widespread cognomen. The last name Love is habitual in Myanmar, where it is a widespread surname, Qatar, where it is a common surname, and Lebanon (explore the name in all countries). In absolute terms, this name is the most popular in Myanmar, the United States, and Saudi Arabia. Also, Love is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Love

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Love Myanmar, Egypt, United States, Ghana, Saudi Arabia
ラブ Japan
Лав Ukraine, Kazakhstan, Russia, Armenia, Kyrgyzstan
Лове Russia, Kyrgyzstan
לאב Israel
لوف Iraq, Sudan, Syria, Saudi Arabia, Algeria

Last names said to be same

Alobi, Amour, Belove, Lav, Lavim, Loafer, Loave, Loben, Lobi, Loeiz, Lofa, Lofe, Loff, Lofian, Loic, Loof, Louis, Lova, Lovage, Lovely, Loven, Lovendaal, Loveren, Lovien, Lovè, Lové, Lovê, Lovë, Lovē, Lovė, Lovę, Lově, Lovǝ, Lovɘ, Lovə, Love, Lowe, Loïc, Loʌə, Love, Lubić, Lufian, Lufu, Lupa, Lupus, Lurve, Luve, Luvvy, Lòve, Lòvè, Lòvé, Lòvê, Lòvë, Lòvē, Lóve, Lóvè, Lóvé, Lóvê, Lóvë, Lóvē, Lóvė, Lóvę, Lôve, Lôvè, Lôvé, Lôvê, Lôvë, Lôvē, Lôvė, Lôvę, Lõve, Lõvè, Lõvé, Lõvê, Lõvë, Lõvē, Lõvĕ, Lõvę, Lõvě, Lõvə, Löf, Lōve, Lōvé, Lōvê, Lōvë, Lōvē, Lōvę, Lōvě, Lōvê, Lŏvĕ, Lőve, Lővè, Lővé, Lővê, Lővë, Lővē, Lővę, Lővě, Lővể, Lơvê, Lơvĕ, Lơvě, Lǒve, Lǒvē, Lǒvě, Lǿve, Lǿvè, Lǿvé, Lǿvë, Lǿvē, Lǿvĕ, Lǿvę, Lǿvě, Lǿvệ, Lǿṽe, Lỗvề, Love, Love, Miłość, Praise, Wuv, Ĺove, Ĺovë, Ĺovĕ, Ĺòvè, Ĺòvé, Ĺòvê, Ĺòvë, Ĺóvé, Ĺôvè, Ĺôvé, Ĺôvê, Ĺôvë, Ĺôvě, Ĺõvè, Ĺõvê, Ĺõvë, Ĺõvē, Ĺõvĕ, Ĺõvě, Ĺŏve, Ĺővè, Ĺővë, Ĺővĕ, Ĺővę, Ĺővě, Ĺǿvę, Ĺǿvě, Ļove, Ļovę, Ļôvé, Ļõvë, Ļŏvé, Ļővê, Ļővë, Ļǿvê, Ļǿṽệ, Ľove, Ľovê, Ľòvè, Ľóvê, Ľôvé, Ľôvê, Ľôvě, Ľõvë, Ľõvě, Ľővë, Ľővĕ, Ľővė, Ľővě, Ľǿvé, Ľǿvĕ, Ľǿvę, Ľǿvě, Ŀŏvę, Łove, Łovè, Łové, Łovê, Łovë, Łovē, Łovę, Łově, Łoṽe, Łòve, Łòvè, Łòvé, Łòvê, Łóvè, Łóvé, Łóvê, Łóvë, Łóvę, Łôvè, Łôvé, Łôvê, Łôvë, Łôvē, Łôvĕ, Łôvę, Łôvě, Łõve, Łõvè, Łõvé, Łõvê, Łõvë, Łõvē, Łõvĕ, Łõvė, Łõvę, Łõvě, Łõvə, Łōvē, Łōvę, Łŏvê, Łŏvĕ, Łŏvě, Łőve, Łővè, Łővé, Łővê, Łővë, Łővē, Łővĕ, Łővę, Łővě, Łơṿe, Łǿve, Łǿvé, Łǿvê, Łǿvë, Łǿvē, Łǿvĕ, Łǿvė, Łǿvę, Łǿvě, Łǿvẻ, Łǿvể, Łǿvễ, Łǿvệ, Łǿṽẻ, Łǿṿe, Łỗvễ, Œuf, ɭovɘ, Λουί, Лавэ, Лов, Лова, Лоик, Луи, Луис, Луис, Луи, Луіс, Луї, Луїс, Льове, Любить, Любоў, Людовик, Людовік, Люі, Люіс, לואיס, לואיק, לוב, لاو, لوو, لويس, لويك, লাভ, กันทาใจ, กัลยาณชน, การัก, กิจรัก, ขวัญดวงใจ, ขวัญรัก, ขาใจ, ขำรัก, ความรัก, จั่นใจรัก, จิตตรักโข, จิตต์รัก, จิตรัก, จิตรักนที, จิตรักมั่น, จิตรักสวนะ, จเรินรัก, ชอ, ชอบรักษ์, ชอบรักษ์ฉันท์, ชูรัก, ช้อยเครือ, ดวงรัก, ดวงละม้าย, ตรองรักการ, นงค์รัก, นารัก, นิยมรักษ์, นึกรัก, บรรณารัก, ปรักมาศ, ปรักเอโก, ปะรักกะโม, ปิยทัศน์, ผดุงชอบ, ผูกรัก, ฝั้นใจ, พวนใจ, พิศชวนชม, พิศดวง, พิศวาส, มิ่งแม้น, มีใจรัก, รติ, รัก, รักกระโทก, รักกลัด, รักการ, รักการษ์, รักกำเหนิด, รักกี้, รักขณานุกูล, รักขพันธุ์, รักขพันธ์, รักขวัญ, รักขะพันธ์, รักขันโท, รักคง, รักจริต, รักจำรูญ, รักจิต, รักจิตต์, รักจิตร์, รักจุฬ, รักชื่น, รักชุม, รักด่านกลาง, รักตประจิต, รักตวัตร, รักตสันติ, รักตะจิตระการ, รักตะบุตร, รักถนอม, รักถิ่นลำเนาไพร, รักนวล, รักนา, รักนุช, รักบรรจง, รักประกอบ, รักประทิน, รักประยูร, รักปลื้ม, รักผกา, รักผาสุข, รักผูกพันธ์, รักพันธ์, รักพาชี, รักภู่, รักมั่น, รักมิตร, รักยอด, รักยิ่ง, รักรัตน์, รักวรา, รักวิจิตร, รักวิโรจน์สุข, รักศิลธรรม, รักษี, รักษ์ดี, รักษ์นุ้ย, รักษ์สัจ, รักสม, รักสมยา, รักสมัย, รักสำหรวจ, รักสิฐ, รักสุด, รักสูงเนิน, รักหาบ, รักอก, รักเกด, รักเกียรติงาม, รักเกียรติสกุล, รักเกื้อ, รักเขตกรณ์, รักเครือ, รักเจียม, รักเชื้อ, รักเดชะ, รักเนียม, รักเรือน, รักเว้ยเฮ้ย, รักเสนาะ, รักเหล่าสกุล, รักเอก, รักเอียด, รักใคร่, รักใส, ว่องปฏิพัทธ์, สวรส, สวาทไมตรี, หรุ่นรักวิทย์, อ่ำรัก, เจริญรัก, เอื้อรักสกุล, แปงรัก, โชติชอบ, ใจรัก, ใจรักธรรมเดช, ใจรักเรียน, ルイ, ルイス, 乐福, 勒夫, 洛夫, 路易, 路易士, 路易斯, 사랑, Love, Lovè, Love, Lovē, Lóvé, Lōve, Lōvé, and Love

Notable namesakes

peter love English pirate, GB (b. 1501) link
picture of richard love richard love richard love English Anglican priest (b. 1596) link
picture of christopher love christopher love christopher love English minister, GB (b. 1618) link
nicholas love English politician (b. 1608) link
love brewster American settler (1611-1650), NL (b. 1611) link
william love Love, William (c.1620–1689), merchant and politician (b. 1620) link
mary love (fl. 1639–1660), religious writer and biographer (b. 1639) link
love dring (died 1731) (b. 1655) link
picture of love rawlins pickman love rawlins pickman love rawlins pickman (1709-1787) (b. 1709) link
love kingsbury (1663-1735) (b. 1663) link
love manwaring (1664-1743) (b. 1663) link
martha love (b. 1663) link
love royce (29 Jul 1687 - 21 Sep 1755) (b. 1687) link
john love Scottish literary scholar (b. 1695) link
richard love Peerage person ID=647351 (b. 1702) link