>
Mondonomo background

Surname Kiwi

Family name Kiwi (Kiwi Taiwan China United States Tanzania India, Kivi Estonia Finland China United States Tanzania, Киви Russia Estonia Kyrgyzstan) , around the globe, is quite a common last name. The last name Kiwi is characteristic of Estonia, where it is a common surname, Finland, where it is quite a common surname, and Fiji, where it is quite a rare surname. Measured by absolute frequency, it most frequently occurs in Estonia, Finland, and the United States. Also, Kiwi is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Kiwi

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Kiwi Tanzania, Taiwan, United States, India, China
Kivi Tanzania, Estonia, Finland, United States, China
Киви Russia, Estonia, Kyrgyzstan

Notable namesakes

philippine kiwi Holocaust victim, b. 1862-12-17, CZ (b. 1862) link
moritz kiwi holocaust victim, b. 1863-12-25, CZ (b. 1863) link
simon kiwi holocaust victim, b. 1865-10-28, CZ (b. 1865) link
eva kiwi holocaust victim, b. 1867-11-02 (b. 1867) link
ernestine kiwi holocaust victim, b. 1871-04-06, DE (b. 1871) link
gustav kiwi holocaust victim, b. 1871-05-11, CZ (b. 1871) link
julius kiwi holocaust victim, b. 1874-07-20, CZ (b. 1874) link
friederike kiwi holocaust victim, b. 1875-03-21, DE (b. 1875) link
bertha kiwi holocaust victim, b. 1881-04-23 (b. 1881) link
picture of miguel kiwi miguel kiwi miguel kiwi Chilean physicist, CL (b. 1938) link
kiwi searancke rugby player, NZ (b. 1952) link
kellie kiwi New Zealand rugby union player, NZ (b. 1972) link
lev kiwi Ph.D. Université de Fribourg 2015 link
jan kiwi Ph.D. State University of New York at Stony Brook 1997 link
kiwi tāmaki paramount chief of Waiohua link