>
Mondonomo background

Surname Gazara

Cognomen Gazara (Gazara Egypt Sri Lanka Bulgaria Pakistan Nigeria) , in the entire world, is a rare last name. The family name Gazara is habitual in Bulgaria, where it is a rare surname, Sri Lanka, and Egypt. Much less frequently, Gazara is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Gazara

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Gazara Egypt, Bulgaria, Pakistan, Sri Lanka, Nigeria

Notable namesakes

rajesh k gazara researcher link