>
Mondonomo background

Surname Andrii

Surname Andrii (Андрей Russia Ukraine Belarus Kazakhstan Azerbaijan, Андрій Russia Ukraine Poland United States Israel, Andrii Russia Moldova Ukraine Indonesia Uganda) , globally, is a common last name. The last name Andrii is habitual in Moldova, where it is a common surname, Kyrgyzstan, and Belarus, where it is quite a common surname (explore the name in all countries). In absolute terms, this name is the most popular in Russia, Belarus, and Kyrgyzstan. Predominantly, Andrii is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Andrii

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Андрей Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Russia, Azerbaijan
Андрій Ukraine, Russia, United States, Israel, Poland
Andrii Moldova, Ukraine, Russia, Indonesia, Uganda
Андрий Russia, Ukraine, Bulgaria, Georgia

Characteristic forenames

Vovk, Ochkurov, Shevchuk, Karpenko, Kolesnyk, Kuzmenko, Pavlenko, Litvinov, Lytvynenko, Voloshyn, Ishchenko, Marchenko, Melnychuk, Kovalenko, Kovalchuk, Tkachenko, Nikolaienko, Vasylenko, Mishchenko, Shevchenko, Bondarenko, Bielinskyi, Oliinyk, Kravchenko, Tkachuk, Rudenko, Moroz, Boiko, Kozak, Koval, Kulyk, Popov, Tkach, Fomin, Melnyk, Shvets, Soroka, Bondar, Pavlov, Petrov, Lytvyn, Volkov, Ivanov, Savchuk, Shugailo, Kovalov, Klymenko, Lysenko, and Polishchuk