>
Mondonomo background

Surname Алевтина

Surname Алевтина (Алевтина Russia Ukraine Kazakhstan Belarus Kyrgyzstan, Alevtina Russia Uzbekistan United States Democratic Republic of the Congo Georgia, Alevtyna United States Germany Canada Ukraine Turkey) , throughout the world, is quite a rare last name. The last name Алевтина is habitual in Kyrgyzstan, where it is quite a rare surname, Georgia, and Russia, where it is a rare surname. Much more frequently, Алевтина is the forename as well as the last name.

Translations, transliterations and names similar to the name Алевтина

Nomographic illustration
VARIANTCOUNTRY
Алевтина Ukraine, Kazakhstan, Belarus, Russia, Kyrgyzstan
Alevtina Uzbekistan, Russia, United States, Georgia, Democratic Republic of the Congo
Alevtyna Ukraine, Germany, Canada, United States, Turkey
Alewtina Poland, United States, Germany

Characteristic forenames

Белова, Полякова, Денисова, Никитина, Новикова, Захарова, Лебедева, Семенова, Соколова, Сидорова, Смирнова, Романова, Федорова, Яковлева, Кузнецова, Максимова, Михайлова, Алексеева, Николаева, Васильева, Соловьева, Степанова, Голубева, Борисова, Баранова, Антонова, Гусева, Попова, Орлова, Ильина, Козлова, Павлова, Петрова, Волкова, Зайцева, Иванова, Мельникова, Егорова, Чернова, Ковалева, Киселева, Куликова, Кузьмина, Макарова, Матвеева, Миронова, Морозова, Андреева, Фролова, and Григорьева