>
Mondonomo background

Forename Xinyi

Around the world, Xinyi (Xinyi China Singapore Malaysia United States Japan) is quite a rare gender-neutral first name. The first name Xinyi is characteristic of Singapore, where it is quite a rare principally female, but very seldom boy's name, Hong Kong, where it is quite a rare feminine name, and Australia, where it is a rare principally girly, but scarcely boy's name. Not in comparison with a country's population, it most frequently occurs in China, Singapore, and the United States. Very seldom, Xinyi is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Xinyi

name Xinyi
VARIANTCOUNTRY
Xinyi Malaysia, Singapore, United States, Japan, China

Notable namesakes

chen, xinyi (b. 1798) link
picture of fan xinyi fan xinyi fan xinyi Chinese trampoline gymnast link
li xinyi Chinese former professional tennis player born 1962 (b. 1962) link
xinyi xu Ph.D. University of Pennsylvania 2005 link
xinyi li researcher ORCID 0000-0001-9178-5971 link
xinyi lv researcher link
xinyi wang researcher ORCID 0000-0002-3181-4256 link
xinyi tang researcher link
xinyi yang researcher (ORCID 0000-0002-5128-5128) link
xinyi chen researcher (ORCID 0000-0001-6476-6652) link
xinyi ma researcher (ORCID 0000-0002-4619-9217) link
xinyi xia researcher link
xinyi zhang researcher (ORCID 0000-0003-1636-4629) link
li xinyi Chinese contract bridge player link
xinyi zhang Ph.D. University of Delaware 2008 link

Characteristic surnames

Ma, Yao, Zhu, Qiu, Xia, Xie, Shen, Song, Chen, Peng, Deng, Dong, Tang, Feng, Wang, Yang, Zhao, Zhou, Cheng, Liang, Jiang, Huang, Yan, Wei, Fan, Hao, Gu, Ge, Li, Lu, Ji, Ng, He, Hu, Wu, Ye, Zhang, Yu, Shi, Sun, Cai, Gao, Guo, Lin, Lim, Liu, Luo, Tan, Xu, and Zheng