>
Mondonomo background

Forename Qianyu

Worldwide, Qianyu (Qianyu China Taiwan Singapore United States Australia) is a rare mostly feminine, but seldom boy's given name. The given name Qianyu is habitual in Singapore, where it is a rare feminine name, China, where it is an extremely rare unisex name, and the United States. Much less frequently, Qianyu is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Qianyu

name Qianyu
VARIANTCOUNTRY
Qianyu Australia, Taiwan, Singapore, United States, China

Notable namesakes

qianyu qian researcher link
qianyu xiao researcher link
qianyu zhang researcher ORCID id 0000-0002-0758-2432 link
qianyu zhang researcher ORCID ID = 0000-0003-0386-0957 link
qianyu zhao researcher (ORCID 0000-0003-4899-5599) link
qianyu cui researcher (ORCID 0000-0002-6102-1708) link
qianyu wang researcher ORCID 0000-0003-0486-3789 link
qianyu dang Ph.D. University of Pittsburgh 2005 link
qianyu zhou researcher link
qianyu chen researcher (ORCID 0000-0002-4098-5735) link
qianyu zhuang researcher (ORCID 0000-0003-0083-5190) link
qianyu wang researcher (ORCID 0000-0002-6128-5340) link
qianyu jin Ph.D. University of California, Santa Barbara 2020 link
qianyu huo researcher (ORCID 0000-0002-7458-8420) link
qianyu chen researcher ORCID 0000-0002-1273-7988 link

Characteristic surnames

Mo, Wei, Yao, Yin, Zhu, Qin, Qiu, Shao, Shen, Song, Chen, Liao, Tang, Wang, Yang, Zhao, Zhou, Xiao, Xing, Shang, Jiang, Huang, Wen, Fan, Nie, Jin, Su, Gu, Li, Lu, He, Hu, Wu, Ye, Xu, Mao, Zhang, Sun, Cao, Bao, Kan, Pan, Gao, Guo, Lai, Lin, Liu, Luo, Cai, and Zhuang