>
Mondonomo background

Forename Markiyan

All around the world, Markiyan (Маркіян Ukraine, Markiyan Indonesia United States Ukraine Malaysia Spain, Маркиян Ukraine Russia Kazakhstan) is quite a rare boy's given name. The given name Markiyan is habitual in Ukraine, where it is quite a rare masculine name, Kazakhstan, where it is a very rare boy's name, and Russia. Measured by absolute frequency, it is the most numerous in Ukraine, Russia, and Indonesia.

Translations, transliterations and names similar to the name Markiyan

name مارك, name Маркіян, name 馬克, name مارک, name Маркиян, name Marc, name Marikyan, name Markijan, name Марк, name マーク, name 马克, name Markiyan, name מארק, name マルク
VARIANTCOUNTRY
Маркіян Ukraine
Markiyan Ukraine, Spain, United States, Indonesia, Malaysia
Маркиян Kazakhstan, Russia, Ukraine

Notable namesakes

picture of markiyan shkirpan markiyan shkirpan markiyan shkirpan BR (b. 1866) link
markiyan samborskyy researcher link
markiyan dimidov Ukrainian concentration camp survivor link
markiyan girnyk Ph.D. Ivan Franko National University of Lviv 1977 link
markiyan stepanovych dobushovskyy Ph.D. Ivan Franko National University of Lviv 2018 link

Characteristic surnames

Hay, Malskyy, Mitchyn, Samiylenko, Soloviy, Sobolev, Schebet, Caseley, Baydyuk, Kovaliv, Kulechko, Protsiv, Prudyus, Dmytriv, Grytsak, Glinnyi, Tsimura, Zaviyskiy, Matviyiv, Antonyuk, Markevych, Rudnitsky, Matsekh, Fostyak, Fedyna, Harbych, Huk, Fok, Bomk, Gudz, Malko, Saluk, Shpak, Bayik, Bevkh, Boruk, Nazarevych, Blahy, Rybak, Tkhir, Otava, Zhownirovych, Stefyn, Khomut, Kuchma, Doliba, Levkiv, Tymkevych, Kuriy, and Hryhorovych