>
Mondonomo background

Forename Mamitiana

In the world, Mamitiana (Mamitiana Madagascar France United Kingdom Spain United States) is a common gender-neutral forename. The forename Mamitiana is characteristic of Madagascar, where it is quite a common gender-neutral name, and France, where it is a very rare unisex name. Much less frequently, Mamitiana is the last name as well as the forename.

Translations, transliterations and names similar to the name Mamitiana

name Mamitiana
VARIANTCOUNTRY
Mamitiana France, Spain, United States, United Kingdom, Madagascar

Notable namesakes

fabergé gabriel mamitiana Malagasy politician, MG link

Characteristic surnames

Aina, Randriamihaja, Rajaonarison, Ratsimbazafy, Raharimanana, Rafanomezantsoa, Rakotonirina, Rakotoarisoa, Razafindrabe, Andriamialison, Randriamihantasoa, Rakotomanantsoa, Razafindrakoto, Razafindrazaka, Andrianantenaina, Andrianavalona, Andriamanantena, Andriamananjara, Randriamanantena, Randrianarivelo, Randrianarison, Rakotoarimanana, Andrianjanahary, Andrianiaina, Rakotomalala, Rakotoarivelo, Solofo, Razafy, Rajaofetra, Tsiranana, Herinirainy, Ratolojanahary, Rasoanaivo, Raveloson, Rabarijaona, Rakotohaja, Randrianandrasana, Razanamazava, Ranaivonjoa, Rasoanindriana, Raharimalala, Rakotozafy, Andrianasolo, Andriamalala, Ramamonjisoa, Rasoamanana, Rakotoniaina, Rakotonoely, Ramangason, and Randrianarimanana