>
Mondonomo background

Forename Iákovos

Around the world, Iákovos (Iákovos) is an extremely rare unknown gender given name.

Translations, transliterations and names similar to the name Iákovos

name Ιάκωβος, name Iakovos

First names said to be same

Iakovos, and Ιάκωβος

Notable namesakes

iákovos polianidis GR (b. 1969) link