>
Mondonomo background

Forename Єлізавета

In all the world, Єлізавета (Єлізавета Ukraine) is a common female forename. The first name Єлізавета is characteristic of Eastern Europe, particularly Ukraine, where it is quite a common female name.

Translations, transliterations and names similar to the name Єлізавета

name Єлізавета, name Yelizaveta, name Jelizaveta, name Ielizaveta
VARIANTCOUNTRY
Єлізавета Ukraine

First names said to be same

Ielizaveta, Jelizaveta, and Yelizaveta

Characteristic surnames

Кіш, Іванова, Демченко, Карпенко, Клименко, Марченко, Панченко, Петренко, Савченко, Соколова, Ткаченко, Шевченко, Романова, Федорова, Кузнєцова, Ковальчук, Ковальова, Коваленко, Кузьменко, Кравченко, Михайлова, Гончарова, Олійник, Лисенко, Лакатош, Зайцева, Надь, Орос, Товт, Ковач, Балог, Бойко, Варга, Сабов, Коваль, Молнар, Степанова, Бондар, Горват, Попова, Ткачук, Шевчук, Поліщук, Козлова, Мельник, Попович, Петрова, Волкова, Боднар, and Бондаренко