Leonid Chernovatyi, Prof.

Kharkiv University, Ukraine